Chọn đáp án đúng và giải thích.

 

Đáp án là: 1A & 2C đúng

Giải thích:

1. past perfect:

Thì quá khứ hoàn thành chỉ một hành động xảy ra trước một hành động khác hoặc một mốc thời gian trong quá khứ.

Cấu trúc: S + had + V3/Ved

2. Cấu trúc "nhờ vả":

get somebody to do something
have somebody do something
--> have/get something done

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic