Đáp án là: 1C & 2C đúng

Giải thích:

1. Cấu trúc:

Hardly had S + past participle when S + V2/V-ed
No sooner . . . than

⇒ ngay khi...thì

Ví dụ: Hardly had we arrived at the beach when it started pouring with rain

Dịch: Ngay khi chúng tôi vừa đến bãi biển thì trời đổ mưa tầm tã.

 

2. Cấu trúc:

Adj/adv + as/though + S + V, clause
However adj/adv + S + V, clause

⇒ mặc dù / dù là..., thì

Ví dụ: ...intelligent though he is, he has no common sense.

Dịch: Dù anh ta có thông minh đi chăng nữa, anh ta chẳng hiểu chuyện theo lẽ thường.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic