Đáp án là: 1A và 2B 

1/ It's time + S + V2/V-ed: đã đến lúc làm gì
2/ on the grounds that = for the reason that: vì lý do

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic