Đáp án là: 1C & 2B đúng

Giải thích:

1. Town: đề cập đến một nơi mà ai đó sống và làm việc

2. Cấu trúc:

make somebody/something/yourself + adj

Ví dụ: make yourself understood = làm cho mình được (người khác) hiểu.

make herself heard = làm cho cô ấy được (người khác) nghe

vv

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic