Đáp án là: 1C & 2C đúng

Giải thích:

1. Cấu trúc nhấn mạnh động từ:

Với động từ thường, dùng trợ động từ và chuyển động từ muốn nhấn mạnh thành nguyên mẫu.

I did go to Nepal : Tôi đúng là đã đi Nepal

 

2. Mệnh đề quan hệ:

Dùng "whose" để có nghĩa phù hợp:

people whose lives... = những người mà cuộc sống của họ...

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic