Đáp án là: 1B & 2C

Giải thích ngữ pháp:

He wants this job done as soon as possible.

→ Anh ấy muốn công việc này được làm càng sớm càng tốt.

 

With everything he used stolen, he had to turn to his parents.

→ Khi mọi thứ anh sử dụng đều bị trộm, anh phải quay qua (nhờ vả) bố mẹ mình.

→ Ta có thể hiểu là: "With everything [ (that) he used ] stolen, ..."

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic