Đáp án: CHALK AND CHEESE
APPLES AND ORANGES
Hai thành ngữ này chỉ hai người hoặc hai vật hoàn toàn khác nhau.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic