Đáp án: B
Các phương án A, C, D và từ gạch chân đều mang nghĩa tiêu cực, chỉ có phương án B mang nghĩa tích cực.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic