Đáp án: TRAFFIC LIGHT: ĐÈN GIAO THÔNG

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic