Đáp án: DESERT
DESERT ISLAND: đảo không có người sinh sống
DESERT
/ˈdezət/ (n) sa mạc

DESERT /dɪˈzɜːt/ (v) rời bỏ ai đó

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic