Đáp án: CARPOOL/CAR POOL

CARPOOL (v) đi chung xe
 CAR POOL (n) việc đi chung xe

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic