Trong tiếng Anh, từ vựng tiếng anh tiếng "Thánh địa" là gì ấy nhỉ? wink

 

 

Đáp án:  sanctuary

Ví dụ: My Son Sanctuary