Đáp án: ROUNDABOUT: Vòng xoay/bùng binh

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic