Động từ bất quy tắc - Arise

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
xảy ra; phát sinh
Dạng động từ:
Present simple: arise /əˈraɪz/
Quá khứ đơn: arose /əˈroʊz/
Quá khứ phân từ: arisen /əˈrɪzn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc