Phrasal Verbs (Cụm động từ tiếng Anh)

1. Phrasal verbs: Cụm động từ thông dụng

6 cụm động từ tiếng Anh thông dụng

6 cụm động từ tiếng Anh thông dụng

2. Phrasal verbs: Cụm động từ theo động từ

Cụm động từ tiếng Anh với GET

Cụm động từ tiếng Anh với GET

3. Phrasal verbs: Cụm động từ theo giới từ

Cụm động từ tiếng Anh với IN (Phần 1)

Cụm động từ tiếng Anh với IN (Phần 1)