Phrasal Verbs (Cụm động từ tiếng Anh)

1. Phrasal verbs: Cụm động từ thông dụng

6 cụm động từ tiếng Anh thông dụng

6 cụm động từ tiếng Anh thông dụng

2. Phrasal verbs: Cụm động từ theo động từ

Cụm từ tiếng Anh với TAKE

Cụm từ tiếng Anh với TAKE

3. Phrasal verbs: Cụm động từ theo giới từ

Cụm động từ tiếng Anh với OUT

Cụm động từ tiếng Anh với OUT