Động từ bất quy tắc - Awake

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: awake /əˈweɪk/
Quá khứ đơn: awoke /əˈwoʊk/
Quá khứ phân từ: awoken /əˈwoʊkən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc