Động từ bất quy tắc - Be

Nghĩa:
có; tồn tại
Dạng động từ:
Present simple: be /bi/
Quá khứ đơn: was /wəz/
Quá khứ đơn: were /wər/
Quá khứ phân từ: been /bɪn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc