Động từ bất quy tắc - Become

Nghĩa:
trở nên, trở thành
Dạng động từ:
Present simple: become /bɪˈkʌm/
Quá khứ đơn: became /bɪˈkeɪm/
Quá khứ phân từ: become /bɪˈkʌm/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc