Động từ bất quy tắc - Become

Nghĩa:
trở nên, trở thành
Dạng động từ:
Present simple: become /bɪˈkʌm/
Quá khứ đơn: became /bɪˈkeɪm/
Quá khứ phân từ: become /bɪˈkʌm/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc