Động từ bất quy tắc - Begin

Nghĩa:
bắt đầu
Dạng động từ:
Present simple: begin /bɪˈɡɪn/
Quá khứ đơn: began /bɪˈɡæn/
Quá khứ phân từ: begun /bɪˈɡʌn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc