Động từ bất quy tắc - Bet

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: bet /bet/
Quá khứ đơn: bet /bet/
Quá khứ phân từ: bet /bet/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc