Động từ bất quy tắc - Bid

Nghĩa:
bỏ thầu
Dạng động từ:
Present simple: bid /bɪd/
Quá khứ đơn: bid /bɪd/
Quá khứ phân từ: bid /bɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc