Động từ bất quy tắc - Bind

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: bind /baɪnd/
Quá khứ đơn: bound /baʊnd/
Quá khứ phân từ: bound /baʊnd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc