Động từ bất quy tắc - Bite

Nghĩa:
cắn
Dạng động từ:
Present simple: bite /baɪt/
Quá khứ đơn: bit /bɪt/
Quá khứ phân từ: bitten /ˈbɪtn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc