Động từ bất quy tắc - Bleed

Nghĩa:
chảy máu
Dạng động từ:
Present simple: bleed /bliːd/
Quá khứ đơn: bled /bled/
Quá khứ phân từ: bled /bled/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc