Động từ bất quy tắc - Blow

Nghĩa:
thổi
Dạng động từ:
Present simple: blow /bləʊ/
Quá khứ đơn: blew /bluː/
Quá khứ phân từ: blown /bloʊn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc