Động từ bất quy tắc - Break

Nghĩa:
bị vỡ/gãy/đứt; làm vỡ/gãy/đứt
Dạng động từ:
Present simple: break /breɪk/
Quá khứ đơn: broke /broʊk/
Quá khứ phân từ: broken /ˈbroʊkən/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc