Động từ bất quy tắc - Breed

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: breed /briːd/
Quá khứ đơn: bred /bred/
Quá khứ phân từ: bred /bred/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc