Động từ bất quy tắc - Bring

Nghĩa:
đem, mang, đưa
Dạng động từ:
Present simple: bring /brɪŋ/
Quá khứ đơn: brought /brɔːt/
Quá khứ phân từ: brought /brɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc