Động từ bất quy tắc - Broadcast

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: broadcast /ˈbrɔːdkæst/
Quá khứ đơn: broadcast /ˈbrɔːdkæst/
Quá khứ phân từ: broadcast /ˈbrɔːdkæst/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc