Động từ bất quy tắc - Build

Nghĩa:
xây, xây dựng
Dạng động từ:
Present simple: build /bɪld/
Quá khứ đơn: built /bɪlt/
Quá khứ phân từ: built /bɪlt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc