Động từ bất quy tắc - Build

Nghĩa:
xây, xây dựng
Dạng động từ:
Present simple: build /bɪld/
Quá khứ đơn: built /bɪlt/
Quá khứ phân từ: built /bɪlt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc