Động từ bất quy tắc - Bust

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: bust /bʌst/
Quá khứ đơn: bust /bʌst/
Quá khứ đơn: busted /ˈbʌstɪd/
Quá khứ phân từ: bust /bʌst/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc