Động từ bất quy tắc - Buy

Nghĩa:
mua
Dạng động từ:
Present simple: buy /baɪ/
Quá khứ đơn: bought /bɔːt/
Quá khứ phân từ: bought /bɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc