Động từ bất quy tắc - Cast

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: cast /kæst/
Quá khứ đơn: cast /kæst/
Quá khứ phân từ: cast /kæst/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc