Động từ bất quy tắc - Catch

Nghĩa:
bắt lấy, chộp lấy
Dạng động từ:
Present simple: catch /kætʃ/
Quá khứ đơn: caught /kɔːt/
Quá khứ phân từ: caught /kɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc