Động từ bất quy tắc - Choose

Nghĩa:
lựa chọn
Dạng động từ:
Present simple: choose /tʃuːz/
Quá khứ đơn: chose /tʃoʊz/
Quá khứ phân từ: chosen /ˈtʃoʊzn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc