Động từ bất quy tắc - Cling

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: cling /klɪŋ/
Quá khứ đơn: clung /klʌŋ/
Quá khứ phân từ: clung /klʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc