Động từ bất quy tắc - Cling

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: cling /klɪŋ/
Quá khứ đơn: clung /klʌŋ/
Quá khứ phân từ: clung /klʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc