Động từ bất quy tắc - Come

Nghĩa:
đến
Dạng động từ:
Present simple: come /kʌm/
Quá khứ đơn: came /keɪm/
Quá khứ phân từ: come /kʌm/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc