Động từ bất quy tắc - Cost

Nghĩa:
(có thể mua được với) giá, tốn
Dạng động từ:
Present simple: cost /kɒst/
Quá khứ đơn: cost /kɔːst/
Quá khứ phân từ: cost /kɔːst/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc