Động từ bất quy tắc - Cost

Nghĩa:
(có thể mua được với) giá, tốn
Dạng động từ:
Present simple: cost /kɒst/
Quá khứ đơn: cost /kɔːst/
Quá khứ phân từ: cost /kɔːst/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc