Động từ bất quy tắc - Creep

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: creep /kriːp/
Quá khứ đơn: crept /krept/
Quá khứ phân từ: crept /krept/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc