Động từ bất quy tắc - Cut

Nghĩa:
cắt, chặt, xẻ
Dạng động từ:
Present simple: cut /kʌt/
Quá khứ đơn: cut /kʌt/
Quá khứ phân từ: cut /kʌt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc