Động từ bất quy tắc - Deal

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: deal /diːl/
Quá khứ đơn: dealt /delt/
Quá khứ phân từ: dealt /delt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc