Động từ bất quy tắc - Dig

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đào
Dạng động từ:
Present simple: dig /dɪɡ/
Quá khứ đơn: dug /dʌɡ/
Quá khứ phân từ: dug /dʌɡ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc