Động từ bất quy tắc - Dig

Nghĩa:
đào
Dạng động từ:
Present simple: dig /dɪɡ/
Quá khứ đơn: dug /dʌɡ/
Quá khứ phân từ: dug /dʌɡ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc