Động từ bất quy tắc - Do

Nghĩa:
làm
Dạng động từ:
Present simple: do /duː/
Quá khứ đơn: did /dɪd/
Quá khứ phân từ: done //


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc