Động từ bất quy tắc - Draw

Nghĩa:
vẽ
Dạng động từ:
Present simple: draw /drɔː/
Quá khứ đơn: drew /druː/
Quá khứ phân từ: drawn /drɔːn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc