Động từ bất quy tắc - Dream

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: dream /driːm/
Quá khứ đơn: dreamt /dremt/
Quá khứ đơn: dreamed /driːmd/
Quá khứ phân từ: dreamt /dremt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc