Động từ bất quy tắc - Dwell

Nghĩa:
ở, cư ngụ
Dạng động từ:
Present simple: dwell /dwel/
Quá khứ đơn: dwelt /dwelt/
Quá khứ đơn: dwelled /dweld/
Quá khứ phân từ: dwelt /dwelt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc