Động từ bất quy tắc - Eat

Nghĩa:
ăn
Dạng động từ:
Present simple: eat /iːt/
Quá khứ đơn: ate /eɪt/
Quá khứ phân từ: eaten /ˈiːtn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc