Động từ bất quy tắc - Feed

Nghĩa:
cho người/loài vật ăn
Dạng động từ:
Present simple: feed /fiːd/
Quá khứ đơn: fed /fed/
Quá khứ phân từ: fed /fed/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc