Động từ bất quy tắc - Feel

Nghĩa:
cảm thấy
Dạng động từ:
Present simple: feel /fiːl/
Quá khứ đơn: felt /felt/
Quá khứ phân từ: felt /felt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc