Động từ bất quy tắc - Feel

Nghĩa:
cảm thấy
Dạng động từ:
Present simple: feel /fiːl/
Quá khứ đơn: felt /felt/
Quá khứ phân từ: felt /felt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc