Động từ bất quy tắc - Fight

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đấu tranh, chiến đấu
Dạng động từ:
Present simple: fight /faɪt/
Quá khứ đơn: fought /fɔːt/
Quá khứ phân từ: fought /fɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc