Động từ bất quy tắc - Fight

Nghĩa:
đấu tranh, chiến đấu
Dạng động từ:
Present simple: fight /faɪt/
Quá khứ đơn: fought /fɔːt/
Quá khứ phân từ: fought /fɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc